0 items v nákupnom košíku
  • Žiadne výrobky v košíku.

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre podnikateľov

 
I. Základné ustanovenia
II. Informácie o tovare a cenách
III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy
IV. Zákaznícky účet
V. Platobné podmienky
VI. Dodacie podmienky
VII. Odstúpenie od zmluvy
VIII. Práva z vadného plnenia
IX. Ochrana osobných údajov
X. Mimosúdne riešenie sporov
XI. Záverečné ustanovenia

 

Článok I.
Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

Floriana, s.r.o.
IČO: 31613691
DIČ: 2020468241
IČ DPH: SK2020468241
so sídlom: Riečna 89, 971 01 Prievidza
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 2776/R

Kontaktné údaje:
email: floriana@floriana.sk, odbyt@floriana.sk
telefón: 046 543 3030, 0905 263 482, 0905 433 030
web stránka: www.floriana.sk
(ďalej len „predávajúci“)

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI): Hurbanova 59, 911 01 Trenčín odbor výkonu dozoru

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a podnikateľa, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese www.floriana.sk (ďalej len „internetový obchod“).
1.3 Kupujúcim (podnikateľom) sa podľa Obchodného  zákonníka č. 513/1991 Zb. na účely týchto obchodných podmienok rozumie :
  ● osoba zapísaná v obchodnom registri,
  ● osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
1.4 Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že podmienky záruky ako aj samotný postup pri reklamácii uvedený v týchto obchodných podmienkach môžu byť odlišné od obchodných podmienkach pre súkromné osoby.
1.5 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
1.6 Vysvetlenie určitých pojmov, obsiahnutých v obchodných podmienkach:
  ● obdržaná objednávka – automaticky odoslané informačné oznámenie, bezodkladne po vytvorení objednávky kupujúcim, zaslané na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednávke tovaru zadal,
  ● prijatá objednávka – potvrdenie a záväzne prijatie objednávky, zaslané na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednávke tovaru zadal a ktoré sa považuje za vznik kúpnej zmluvy. Takéto oznámenie je zasielané do 2 pracovných dní. V prípade neobdržania oznámenia o prijatí objednávky na kupujúceho zvolený email v požadovanom termíne, prosím kontaktujte predávajúceho.

 

Článok II.
Informácie o tovare a cenách 

2.1 Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovarov sú uvádzané bez DPHa zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
2.2 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

 

Článok III.
Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo ???.  Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za pravdivé a správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami.
3.2 Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na e-mailovú adresu kupujúceho.
3.3 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
3.4 Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho.
3.5 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva  je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.
3.6 Predávajúci môže dodatočne kontaktovať kupujúceho za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

 

Článok IV.
Zákaznícky účet

4.1 Kupujúci vykonáva objednávku tovaru prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v sídle spoločnosti, nakoľko na jej vykonanie je potrebné preukázať sa živnostenským oprávnením a IČ DPH kartičkou. Každý kupujúci bude musieť prejsť potvrdením zo strany predávajúceho pre vytvorenie obchodného konta. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru.
4.2 Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za pravdivé a správne.
4.3 Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
4.5 Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nepoužíva, či v prípade, kedy kupujúci porušil svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
4.6 Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 

Článok V.
Platobné podmienky

5.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  ● bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK26 1100 0000 0026 2654 0331, vedeného v Tatra banke
  ● v hotovosti
  ● platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke
5.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.
5.3 Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

 

Článok VI.
Dodacie podmienky

6.1 Tovar je kupujúcemu dodaný:
  ● na adresu určenú kupujúcim v objednávke,
  ● osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho,
6.2 Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.
6.3 Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe individuálnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
6.4 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
6.5 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu do 5 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim. Pri bezhotovostnej platbe prevodom na bankový účet predávajúceho a pri následnom zaevidovaní obdržania platby predávajúcim do 3 pracovných dní.
6.6 Možnosti prepravy:
  ● objednávka nad 70 € – možnosť bezplatného dovozu v rámci SR
  ● objednávka do 70 € – možný len osobný odber, prípadne osobné dojednanie.
6.7 V prípade, ak si kupujúci neprevezme zásielku od dopravcu, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Predávajúcemu v dôsledku neprevzatia zásielky kupujúcim vzniká nárok na úhradu prepravných nákladov v plnej výške.
6.8 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie, či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.
6.9 Cenník dodania tovaru sa vzťahuje výhradne len na slovenský trh. Tovar mimo územie Slovenskej republiky nedoručujeme. Pokiaľ by mal kupujúci záujem o cezhraničný transport tovaru, je potrebné kontaktovať predávajúceho a dohodnúť sa na danej skutočnosti.

 

Článok VII.
Odstúpenie od zmluvy

7.1 V prípade, ak tovar nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedené IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy  bez uvedenia dôvodu nevzniká, na koľko obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.
7.2 Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy ak má tovar vady, ktoré predávajúci neodstráni v primeranej lehote, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni.
7.3 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajucemu.
7.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nevzniknú alebo zaniknú, ak kupujúci nemôže vrátiť tovar v stave v akom ho dostal. To však neplatí:
● ak nemožnosť vrátenia tovaru v pôvodnom stave nie je spôsobená konaním kupujúceho,
● ak k zmene stavu tovaru došlo v dôsledku prehliadky riadne vykonanej za účelom zistenia vád tovaru.

 

Článok VIII.
Práva z vadného plnenia

8.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  ● má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
  ● sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,
  ● tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
  ● je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
  ● tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.zodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť.
8.3 Záručná doba je 12 mesiacov (pokiaľ nie je pre konkrétne prípady dohodnutá alebo stanovená vyššia záručná doba) a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
8.4 Ak z obsahu zmluvy alebo záručného vyhlásenia nevyplýva niečo iné, začína záručná doba plynúť odo dňa dodania tovaru. Ak je predávajúci povinný odoslať tovar, plynie záručná doba odo dňa dôjdenia tovaru do miesta určenia. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
8.5 V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
  ● ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
    ● bezplatné odstránenie vady tovaru,
    ● výmenu tovaru za nový tovar,
  ● k ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
    ● primeranú zľavu z kúpnej ceny,
    ● odstúpiť od zmluvy.
8.6 Predávajúci vráti kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Po osobnej dohode je možný aj iný spôsob vrátenia platby.
8.7 Pre uplatnenie reklamácie je kupujúci povinný spolu s chybným tovarom zaslať alebo doručiť predávajúcemu vyplnenú a podpísanú žiadosť o reklamáciu, v ktorej je potrebné popísať závadu. Pre uznanie reklamácie je nutné zaslať aj kópiu daňového dokladu, na základe ktorého bol tovar nadobudnutý. Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom a pokiaľ možno v originálnom obale.
8.8 Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
8.9 Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba je povinný určiť  spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
8.10 Prvý deň lehoty je deň nasledujúci po dni uplatnenia reklamácie. Uplatnenie reklamácie je deň, kedy kupujúci nahlásil reklamáciu, nie kedy kupujúci fyzicky priniesol tovar na reklamáciu.
8.11 Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. Taktiež sem spadá aj prirodzené opotrebovanie, používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií alebo v popise produktu, neodborným zaobchádzaním, obsluhou či použitím. Záruka sa taktiež nevzťahuje na vady, ktoré spôsobili prírodné živly, na výrobok, ktorý bol rozobratý alebo opravovaný osobou, ktorá na to nie je oprávnená. Nárok na uplatnenie záruky zaniká pri poškodení tovaru pri preprave, takto vzniknuté škody je potrebné riešiť s dopravcom pri preberaní tovaru a spísať s prepravcom protokol o poškodenej zásielke.
8.12 Pri preberaní zásielky od dopravcu odporúčame skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia, skontrolovať aj samotný tovar. Ak zistíte poškodenie tovaru, spíšte s prepravcom protokol o poškodenej zásielke.
8.13 Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má predávajúci.
8.14 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 422 až 442  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

 

Článok IX.
Ochrana osobných údajov

9.1 Kompletné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

Článok X.
Mimosúdne riešenie sporov

10.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Predtým, by sa však mal pokúsiť vyriešiť spor s predávajúcim mimosúdne pomocou mediátorov. Cieľom je predísť súdnemu sporu a vyriešiť problém k spokojnosti kupujúceho i predávajúceho.
10.2 Mimosúdne riešenie sporov sa vzťahuje na spory, ktoré vznikajú z občianskoprávnych vzťahov, rodinnoprávnych vzťahov, obchodných záväzkových vzťahova pracovnoprávnych vzťahov. Cieľom mimosúdneho riešenia sporu, resp. mediácie je dosiahnuť pre obe strany prijateľnú výhodnú mimosúdnu dohodu za asistencie mediátora.
10.3 Obchodné spory zahŕňajú dodávateľsko – odberateľské vzťahy, spory obchodných partnerov, nedodržiavanie splatnosti faktúr, resp. nezaplatenie faktúr medzi firmami (živnostníkmi), ďalej kontraktačné záležitosti, nedodržanie zmlúv, konštrukčné chyby a iné.
10.4 Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu.
10.5 Výkon mediácie upravuje zákon č. 420/2004 Z. z. Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov.
10.6 Na účely tohto zákona je
  ● osoba zúčastnená na mediácii, fyzická alebo právnická osoba, ktorá je v spore týkajúcom sa zmluvného vzťahu s inou fyzickou alebo právnickou osobou,
  ● bezúhonný ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
  ● spotrebiteľským sporom spor vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy, alebo súvisiaci so spotrebiteľskou zmluvou.
10.7 Mediátorom podľa tohto zákona môže byť každá fyzická osoba zapísaná v registri mediátorov, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá s osobami zúčastnenými na mediácii uzavrie dohodu o začatí mediácie. Register mediátorov: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/mediator.
10.8 Náklady spojené s mimosúdnym riešením sporov (mediáciou) znáša každá strana zo zainteresovaných strán samostatne, bez možnosti náhrady.

 

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
11.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
11.3 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.
11.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.
11.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 10.10.2019